جامعه گوسفندی، لایق حکومت گرگان است

  •  ز هر دانشی چون سخن بشنوی       ز آموختن یک زمان نَغنَوی
     چو دیدار یابی به شاخ سخن          بدانی که دانش نیاید به بن

    فردوسی

3SISTER.jpg
azqajar.jpg
gooya.jpg
radiomani.jpg

ایران از نگاه دوربین

baldar2.jpg
.