جامعه گوسفندی، لایق حکومت گرگان است

  • در خموشی همه صلح است‌، نه جنگ است اینجا
    غنچه شو، دامن آرام به چنگ است اینجا
    چشم بربند،‌گرت ذوق تماشایی هست
    صافی آینه درکسوت زنگ است اینجا
    بیدل دهلوی

3SISTER.jpg
azqajar.jpg
gooya.jpg
radiomani.jpg

ایران از نگاه دوربین

pol_khajoo.jpg
.