جامعه گوسفندی، لایق حکومت گرگان است

  • ای برادر تو همان اندیشه ای          مابقی تو استخوان و ریشه ای
    گر گل است اندیشه ی تو گلشنی      ور بود خاری تو هیمه ی گلخنی 

    مولوی

3SISTER.jpg
azqajar.jpg
gooya.jpg
radiomani.jpg

ایران از نگاه دوربین

kasra.jpg
.