جامعه گوسفندی، لایق حکومت گرگان است

  • هیچوقت نمی‌توانید با مشت گره‌كرده دست كسی را به گرمی بفشارید.
    گاندی

3SISTER.jpg
azqajar.jpg
gooya.jpg
radiomani.jpg

ایران از نگاه دوربین

ghale-roodkhan.jpg
.