جامعه گوسفندی، لایق حکومت گرگان است

  • هـر حـقـیـقــتی از سـه مـرحـلـه می گـذرد:
    ابـتـدا، بـه مـسـخره گـرفـتـه مـیـشود
    بـعـد بـه شـدت بـا آن مـخالـفـت مـیـشـود
    و در آخـر، بـه عـنـوان امـری بـدـیهـی پـذیـرفـتـه میـشـود

    آرتورشوپنهاور

3SISTER.jpg
azqajar.jpg
gooya.jpg
radiomani.jpg

ایران از نگاه دوربین

baldar.jpg
.