در  بخش ترانه ها ، مجموعه ای از ترانه های کهن و نو  از ایران، کشورهای همسایه و جهان که دارای ارزش های فرهنگی ویا آوائی مرتبط با ایران هستند گردآوری شده و پیشکش می شوند  

زیر مجموعه ها