انقلابی ملی، تنها راه پیشگیری از شورش خونباری که در راه است (٩)/ امیر سپهر