در باره سرو آزاده

به نام خداوند جان و خرد

کزين برتر انديشه برنگذرد

پاسداری از مرز و بوم، پاسداری از نام و نشان ایران، پاسداری از کیان و باستان ایران همان پاسداری از شناسه و کیستی مردم ایران است. تاریخ گواه است که ایرانیان در برابر تازش بیگانگان واکنش های بهینه نشان داده و با تلاش و رنجهای بسیار دست آوردهای فرهنگی و انسانی خود را در تندپیچ رویدادهای سخت نگاهبانی کرده اند.
ما در سروآزاده براین باوریم که سربلندی و نام آوری ما ایرانیان در پرتو تاریخ و فرهنگ ایرانزمین است و برای همین از سال 2003 بابرپائی تارنمای سروآزاده به گردآوری داده ها و نشر آنها پرداختیم که هنوز هم ادامه دارد.
سروآزاده در دوره تلاش های خود از آثار و اندیشه های دوستداران فرهنگ و ادب پارسی بهره های فراوانی برده و همکارانی پیوسته نوشته های خود را برای سروآزاده فرستاده اند که با سپاس فراوان از همه آنها امیدواریم اندیشمندان دیگری هم به کوشش های ما بپیوندند و ما را در گسترش فرهنگ ایرانی یاری دهند.
با سپاس بیکران از یاری و مهرتان

آلفرد آبرامیان