گفتگوی ۳۳ آقایان مسعود صدر و فخرآور: نقش رییس جمهور آمریکا در انقلاب قانون اساسی در ایران