نبرد خامنه ای و روحانی، داستان ندا و ممنوعیت فطر در کاخ سفید در گفتگوی ۲۹ مسعود صدر و فخرآور