تصویب تحریم ایران و روسیه در سنا و سیاست ترامپ درباره کوبا در گفتگوی ۲۸ صدر و فخرآور