قانون اساسی آینده ایران، در سخنرانی امیرعباس فخرآور در کنگره آمریکا