گفتگوی آقای مسعود صدر با آقای فخرآور درباره حمله آمریکا به سوریه