ابتکاری بیسابقه در روشنگری دینی، از شاعر نامدار / مانی