جامعه گوسفندی، لایق حکومت گرگان است

 • آری، آری، زندگی زیباست
  زندگی آتشگهی دیرینه پابرجاست
  گر بیفروزیش
  رقص شعله اش در هر کران پیداست
  ورنه، خاموش است و خاموشی گناه ماست
   سیاوش کسرایی                                
   

3SISTER.jpg
azqajar.jpg
gooya.jpg
radiomani.jpg

ایران از نگاه دوربین

eram.jpg
.