جامعه گوسفندی، لایق حکومت گرگان است

  • بیا تا گل بر افشانیم و می در ساغر اندازیم         
    فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم 

    حافظ

3SISTER.jpg
azqajar.jpg
gooya.jpg
radiomani.jpg

ایران از نگاه دوربین

ghale-roodkhan.jpg
.