جامعه گوسفندی، لایق حکومت گرگان است

  • ابر آمد و باز بر سر سبزه گريست/ بي باده ارغوان نمي بايد زيست
    اين سبزه كه امروز تماشا گه ماست/ تا سبزه خاك ما تماشا گه كيست
    خیام

3SISTER.jpg
azqajar.jpg
gooya.jpg
radiomani.jpg

ایران از نگاه دوربین

kasra2.jpg
.