جامعه گوسفندی، لایق حکومت گرگان است

  • آری توان که رهرو دریا کنار بود، آنگه به سالیان به دور از ورطه های همه مرگبار ماند، اما نمی توان بی غرقگی در آب دریا شناس گشت و گوهر از صدف ربود.
     سیاوش کسرایی
                                                                                                                  

3SISTER.jpg
azqajar.jpg
gooya.jpg
radiomani.jpg

ایران از نگاه دوربین

perspolis1.jpg
.