همبودگاه گوسفندی، زمینه ساز یورش گرگان است

  • سازشکار به مانند کسی است که به تمساح غذا می‌دهد، با این امید که خودش آخر از همه خورده شود.

    وینستون چرچیل

3SISTER.jpg
azqajar.jpg
gooya.jpg
radiomani.jpg

ایران از نگاه دوربین

nasirolmolk2.jpg
.