جامعه گوسفندی، لایق حکومت گرگان است

  • دنيا يكسره صحنه بازي است و همه بازيگران آن به نوبت مي آيند و مي روند و نقش خود را به ديگري مي سپارند .

    ویلیام شکسپیر

3SISTER.jpg
azqajar.jpg
gooya.jpg
radiomani.jpg

ایران از نگاه دوربین

nasirolmolk.jpg
.