جامعه گوسفندی، لایق حکومت گرگان است

  • آنکه حقیقت را نمی داند نادان است،آنکه حقیقت را می داند ولی انکار می کند تبهکار است.

    برتولت برشت

3SISTER.jpg
azqajar.jpg
gooya.jpg
radiomani.jpg

ایران از نگاه دوربین

baldar2.jpg
.